Regulamin sklepu www.eurosys.pl  

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.eurosys.pl,  prowadzony jest przez: Eurosystem, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelska 78 ap. 30, o numerze identyfikacyjnym REGON 012263397, numerze NIP 529-109-59-23.

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.eurosys.pl  

a. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

b. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

c. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.eurosys.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

d. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • rejestracji na stronie Sklepu,
 • wyboru zamawianych towarów,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wyboru sposobu płatności.
 • W momencie złożenia zamówienia Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

e. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia

f. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: prenumerata@2eurosys.pl, tel. (22) 822 20 16

g. Zamówienia będą realizowane maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia zamówienie, za wyjątkiem zamówień obejmujących wydania i produkty produkowanych w dalszych terminach.

 

2. Zmiany w zamówieniach

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną: Biuro Obsługi Klienta (22) 822 20 16. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

 

3. Ceny towarów i dostawa

a. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT,
 • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

b. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

c. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

d. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wagi, formy i kraju dostarczenia (w przypadku dostaw zagranicznych)

 

4. Czas realizacji zamówienia.

a. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

b. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.
 • osobiście w siedzibie Eurosystem.

c. Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

d. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

e. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

a. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary :

 • płatność w systemie PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
 • zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
 • płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia (nie dotyczy prenumeraty)
 • przelew. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (środki docierają zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu)

b. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski nie mogą być płatne przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (środki docierają zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu)

c. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

6. Reklamacje.

 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Sklepu.
 2. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
 3. Cena towaru zostanie niezwłocznie odesłana na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość.
 4. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.
 5. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy.

a. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny wciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

b. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient płaci za odesłanie towaru.

c. Zwracany towar należy odesłać na adres:
Eurosystem 
ul. Wawelska 78 ap. 30
02-034 Warszawa
d. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

e. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

 

7. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Eurosystem o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

c. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Eurosystem

ul. Wawelska 78 ap. 30

02-034 Warszawa

mailowo pod adres e-mail: prenumerata@2eurosys.pl

d. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

e. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

10. Postanowienia końcowe.

a. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem www.eurosys.pl

b. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

c. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

d. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

e. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

f. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

g. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z późn. zm.)

h. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

i. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2016 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.eurosys.pl  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

j. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Eurosystem

ul. Wawelska 78 ap. 30

02-034 Warszawa

e-mail: prenumerata@2eurosys.pl

tel. 22 822 20 16

fax. 22 82378 83